Na osnovu člana 34. stav 7. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:
1) biljne kulture jesu: žitarice, industrijsko bilje, krmno bilje, aromatično i lekovito bilje, povrće, cveće, voće i grožđe, u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se propisuje registar poljoprivrednih gazdinstava;
2) mašine jesu mašine i mehanizacija sa kardanskim vratilom, odnosno drugom pripadajućom opremom neophodnom za njihovu redovnu upotrebu u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji biljnih kultura;
3) nova mašina i oprema jeste mašina, oprema i mehanizacija koja se prvi put stavlja u upotrebu i čiji su svi sastavni delovi novi;
4) povezana lica jesu: nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;
5) realizacija investicije jeste izvršenje svih radnji vezanih za nabavku predmeta prihvatljive investicije (zaključenje kupoprodajnog ugovora, promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplata cene u potpunosti), kao i stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom;
6) dobavljač jeste lice koje ima svojstvo trgovca u skladu sa zakonom kojim se uređuja trgovina i koje podnosiocu zahteva izdaje račun za nabavku predmeta investicije.

Član 3.

Podsticaji iz člana 1. ovog pravilnika obuhvataju investicije u nabavku novih mašina i opreme za:
1) primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru;
2) primarnu proizvodnju voća i grožđa;
3) primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
4) ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja;
5) primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
6) obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti, korova i štetočina, prihranjivanje/đubrenje i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda;
7) navodnjavanje biljnih kultura.

Član 4.

Investicije za koje se odobravaju podsticaji iz člana 3. ovog pravilnika date su u Prilogu – Tabela – Podsticaji i prihvatljive investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura (u daljem tekstu: Tabela), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5.

Podsticajima se ne nadoknađuju:
1) porezi, uključujući i porez na dodatu vrednost;
2) carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;
3) troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slično;
4) troškovi prevoza, montaže i drugi operativni troškovi;
5) troškovi kupovine, odnosno zakupa zemljišta;
6) troškovi kupovine polovne opreme, mehanizacije i materijala;
7) doprinos u naturi (sopstveni rad i materijal);
8) nabavka predmetne investicije iz Tabele putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova.

Član 6.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) i nalaze se u aktivnom statusu, i to:
1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) privredno društvo;
4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;
5) srednja škola;
6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede. Lice iz stava 1. tač. 2) – 4) ovog člana može da ostvari pravo na podsticaje ako je upisano u Registar privrednih subjekata i ako u Agenciji za privredne registre:
1) nije registrovano da mu je izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;
2) nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa;
3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom.
Privredno društvo i zemljoradnička zadruga iz stava 2. ovog člana može ostvariti pravo na podsticaje i ako:
1) je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;
2) u strukturi vlasništva ima manje od 25% učešća javnog kapitala;
3) nije u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica. Srednja škola iz stava 1. tačka 5) ovog člana može ostvariti pravo na podsticaje ako:
1) se nalazi u aktu o mreži srednjih škola, u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnovi sistema obrazovanja i vaspitanja;
2) ima rešenje o verifikaciji ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja za obrazovni profil u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane. Naučnoistraživačka organizacija iz stava 1. tačka 6) ovog člana može ostvariti pravo na podsticaje ako je upisana u Registar naučnoistraživačke organizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost.

Član 7.

Lice iz člana 6. ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje ako:
1) je u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;
2) je vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje jednaka ili veća od 100.000 dinara;
3) je iznos pojedinačnog računa jednak ili veći od 50.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju iz Tabele jednak ili veći od 50.000 dinara;
4) za investiciju za koju podnosi zahtev, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
5) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
6) nema nerealizovanih investicija za koje mu je odobreno pravo na podsticaje na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
7) je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
8) dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica.

Član 8.

Lice iz člana 6. ovog pravilnika koje ispunjava opšte uslove iz člana 7. ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje iz člana 3. ovog pravilnika ako:
1) u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura, i to površine:
(1) do 0,5 ha povrća, voća ili cveća u zaštićenom prostoru,
(2) do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha ostalog voća,
(3) od 0,2 do 100 ha grožđa, a koje parcele su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;
(4) do 3 ha povrća (na otvorenom polju),
(5) od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju),
(6) do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja,
(7) do 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja;
2) je predmet investicije vezan za proizvodnju odgovarajuće vrste biljnih kultura. Lice iz stava 1. ovog člana, izuzetno ostvaruje pravo na podsticaje za investicije u nabavku novih mašina i opreme za navodnjavanje biljnih kultura iz člana 3. tačka 7) ovog pravilnika, ako u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom žitarica, industrijskog i krmnog bilja površine do 100 ha.

Član 9.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura (u daljem tekstu: javni poziv), koji se objavljuje na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave.
Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o: licima koja ostvaruju prava na podsticaje, uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje, obrascima zahteva kao i maksimalnim iznosima podsticaja po korisniku, u skladu sa ovim pravilnikom, visini ukupnih raspoloživih sredstava po javnom pozivu, rokovima za podnošenje zahteva i dokumentaciji koja se podnosi uz zahteve kao i druge podatke potrebne za sprovođenje javnog poziva.
Uprava opredeljuje visinu ukupnih raspoloživih sredstava po jednom javnom pozivu u okviru raspoloživih sredstava za ovu namenu opredeljenih posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Uprava može raspisati jedan ili više javnih poziva za kalendarsku godinu, u skladu sa stavom 3. ovog člana.

Član 10.

Postupak za ostvarivanje prava na korišćenje podsticaja pokreće se po zahtevu lica koje ispunjava uslove iz čl. 6-8. ovog pravilnika.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se u roku određenim javnim pozivom iz člana 9. ovog pravilnika, na Obrascu 1 – Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u _____ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje).
Lice iz stava 1. ovog člana može podneti samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u toku jedne kalendarske godine.
Zahtev iz stava 2. ovog člana može se podneti za jedan ili više podsticaja iz člana 3. ovog pravilnika pri čemu zahtev može obuhvatiti jednu ili više investicija iz Tabele u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Član 11.

Uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosilac zahteva dostavlja:
1) račun za nabavku predmetne investicije;
2) otpremnicu za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice, odnosno međunarodni tovarni list ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;
3) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;
4) garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne opreme, mašina i mehanizacije za koju je utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, odnosno izjavu dobavljača da ista ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista;
5) jedinstvenu carinsku ispravu ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;
6) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležne poreske uprave;
7) uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda, izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;
8) potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
9) potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine.
Dokumentacija iz člana 11. stav 1. tač. 1)-5) ovog pravilnika mora biti izdata u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahteva do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.
Ako je podnosilac zahteva preduzetnik, privredno društvo ili zemljoradnička zadruga, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana dostavlja i izvod iz Registra privrednih subjekata, kao i potvrde Agencije za privredne registre da: 1) nije registrovano da mu je izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti;
2) nije registrovano da je osuđivan zbog privrednog prestupa;
3) nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;
4) da je prema podacima iz finansijskog izveštaja razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo – za privredna društva i zemljoradničke zadruge.
Ako je podnosilac zahteva zemljoradnička zadruga uz dokumentaciju iz st. 1. i 3. ovog člana dostavlja i popunjen i overen Obrazac 2 – Tabela članova zadruge, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Ako je podnosilac zahteva srednja škola, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, uz zahtev podnosi i rešenje o verifikaciji za obrazovni profil u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane, izdato od strane ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja.
Ako je podnosilac zahteva naučnoistraživačka organizacija pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, uz zahtev podnosi i akt da je upisana u Registar naučnoistraživačke organizacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje naučnoistraživačka delatnost.
Ako podnosilac u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom grožđa, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana uz zahtev podnosi i kopiju rešenja o upisu u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino.

Član 12.

Ako podnosilac zahteva ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz člana 11. stav 1. tač. 6)-9), stav 3. i st. 5-7. ovog pravilnika, Uprava po službenoj dužnosti pribavlja od nadležnih organa podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Član 13.

Uverenja i potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.
Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako ovim pravilnikom nije propisano drugačije.
Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Član 14.

Uprava vrši administrativnu obradu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje proverom podataka iz zahteva, dokumentacije priložene uz zahtev, kao i službenih evidencija.
Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnet od strane lica koje u skladu sa članom 6. ovog pravilnika ne ostvaruje pravo na podsticaje, preuranjen i neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, zahtev sa dokumentacijom iz člana 11. stav 1. tač. 1)-5) ovog pravilnika koja ne glasi na podnosioca zahteva, odnosno koja je izdata nakon podnošenja zahteva iz člana 10. ovog pravilnika, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca u tekućoj godini, Uprava odbacuje bez razmatranja.
Direktor Uprave rešenjem utvrđuje pravo na korišćenje podsticaja i iznos podsticaja i nalaže isplatu podsticaja na namenski račun korisnika upisan u Registar.

Član 15.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu prebivališta odnosno sedišta podnosioca zahteva, u skladu sa posebnim propisom koji određuje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.
Ako je korisnik podsticaja sam izvršio uvoz predmeta investicije, vrednost realizovane prihvatljive investicije iz stava 1. ovog člana predstavlja statistička vrednost robe u dinarima utvrđena u jedinstvenoj carinskoj ispravi iz člana 11. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.500.000 dinara.

Član 16.

Podsticaji se isplaćuju na osnovu rešenja direktora Uprave, na namenski račun korisnika podsticaja upisan u Registar.
Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Član 17.

Korisnik podsticaja je dužan da namenski koristi, ne otuđi i ne omogući drugom licu korišćenje predmeta podsticaja u roku od tri godine od dana nabavke opreme, odnosno pet godina od dana nabavke mašina i mehanizacije, kao i da se pridržava drugih obaveza korisnika podsticaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Otuđenjem predmeta podsticaja iz stava 1. ovog člana ne smatra se gubitak svojstva preduzetnika i nastavak obavljanja delatnosti u formi privrednog društva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Član 18.

Zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje podneti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika rešavaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Član 19.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina, opreme i kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje („Službeni glasnik RS”, br. 36/17 i 26/18).

Član 20.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj: 110-00-00107/2018-09 MINISTAR
U Beogradu, 14. juna 2018. godine
Branislav Nedimović
4827018.0127.54.doc/1

 

TABELA – PODSTICAJI I PRIHVATLjIVE INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENjE PRIMARNE PROIZVODNjE BILjNIH KULTURA

 

Red. broj VRSTA PODSTICAJA PRIHVATLjIVE INVESTICIJE
1. Podsticaji za investicije za nabavku novih mašina i opreme za primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru 1) konstrukcije za plastenike (aluminijumske, pocinkovane čelične, čelične i plastične)
2) višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje plastenika
3) folije za senčenje i sprečavanje gubitaka toplote, izuzimajući malč folije
4) mreže za senčenje objekta
5) oprema i uređaji za dodatno osvetljenje u zaštićenom prostoru
6) mašine za setvu/sadnju i mulčiranje u zaštićenom prostoru
7) oprema i uređaji za hidroponičnu proizvodnju biljaka u zaštićenom prostoru
8) oprema za ventilaciju, hlađenje, odnosno grejanje prostora (centrifugalni ili aksijalni ventilatori, izmenjivači toplote, kompresori, kondenzatori, ventili, kotlovi/gorionici i pumpe za cirkulaciju vazduha)
9) oprema i uređaji za veštačko oprašivanje biljaka
10) sistemi za navodnjavanje sa mogućnošću đubrenja i vlaženje prostora mikroorošavanjem (razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači, raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili i slavine)
11) oprema za obogaćivanje ugljen dioksidom (tkz. đubrenje ugljen dioksidom pri proizvodnji u zaštićenom prostoru)
12) motokultivatori
13) mašine za punjenje saksija supstratom
14) mašine za pravljenje supstrata za proizvodnju cveća
15) oprema za ispitivanje parametara zaštićenog prostora:
a) instrumenti za merenje nivoa ugljen-dioksida u zatvorenom prostoru
b) instrumenti za merenje temperature i vlažnosti zemljišta, supstrata i vazduha
v) instrumenti za merenje elektroprovodljivosti vode i hranljivog rastvora (ES metri)
g) instrumenti za merenje kiselosti zemljišta i supstrata (pH metri)
2. Podsticaje za investicije za nabavku novih mašina i opreme za primarnu proizvodnju voća i grožđa 1) protivgradna mreža
2) nosači za protivgradnu mrežu
3) stubovi za ograđivanje voćnjaka i vinograda
4) žičana ograda za ograđivanje voćnjaka i vinograda
5) materijali za pokrivanje voćarsko-vinogradarskih kultura u cilju zaštite od mraza – agrotekstil
6) trogodišnje malč folije – samo za jagodu
7) materijali za pokrivanje voćarsko-vinogradarskih kultura u cilju zaštite od visokih temperatura – mreža za senčenje
8) sistemi za navodnjavanje u cilju zaštite od mraza: razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači, raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili kao i slavine
9) priključne traktorske kosačice i mašine za košenje i sitnjenje biljne mase između redova u voćnjaku i vinogradu
10) rotositnilice (rotofreze)
11) frostbusteri gorionici (priključna mašina)
12) zadimljivači (fogeri)
13) nasloni za proizvodne zasade voća i grožđa (betonski, metalni ili drveni stubovi), sa pratećom opremom
14) priključna mehanizacija za sitnjenje i skupljanje i briketiranje ostataka posle žetve/rezidbe (balirke, sečke/mlinovi, briketerirke do 500kg/čas)
15) mašine i oprema za orezivanje i oblikovanje bilja
3. Podsticaji za investicije za nabavku novih mašina i opreme za primarnu proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja materijali za pokrivanje povrtarskih kultura i cveća, u cilju zaštite od mraza – agrotekstil
materijali za pokrivanje povrća i cveća, u cilju zaštite od visokih
temperatura – mreža za senčenje
priključne sejalice/sadilice za setvu/sadnju povrća i cveća sistemi za navodnjavanje u cilju zaštite od mraza: razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači, raspršivači, rasprskivači, spojnice, filteri, ventili kao i slavine
4. Podsticaji za investicije za nabavku novih mašina i opreme za ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja tresači, odnosno drugi berači za voće i vinovu lozu mašine za skupljanje jezgrastog voća pokretne platforme za berbu mašine za ubiranje povrća i cveća na njivi
elevatori – kupilice za utovar izvađenog povrća na njivi mašine za vezivanje rezanog cveća
5. Podsticaji za investicije za nabavku novih mašina i opreme za primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja sejalice za setvu žitarica, industrijskog, odnosno krmnog bilja
6. Podsticaji za investicije za nabavku novih mašina i opreme za obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti, korova i štetočina, prihranjivanje/ đubrenje i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda nabavku mašina za osnovnu obradu zemljišta (plugovi, tanjirače) nabavku mašina za dopunsku obradu zemljišta (kultivatori, gruberi, podrivačisetvospremači, drljače) rotositnilice i rotofreze valjkovi za poslesetvenu obradu zemljišta međuredni kultivatori
nabavku mašina za đubrenje zemljišta (rasipači mineralnog đubriva minimalnog kapaciteta 500 litara)
nabavku mašina za zaštitu bilja (traktorske prskaliceatomizeri, mašine za aplikaciju pesticida u zoni reda)
mašine za usitnjavanje biljne mase nakon žetve (sečke i tarupi)
nabavku mašina za transport poljoprivrednih proizvoda
nabavku ostale opreme (GPS navigacija i dr.)
7. Podsticaji za investicije za nabavku novih mašina i opreme za navodnjavanje biljnih kultura 1) pumpe za navodnjavanje
2) agregati za pokretanje pumpi (dizel, benzinski i elektro pogon)
3) sistemi za navodnjavanje ”kap po kap”: kapajući okiteni-polidrip cevi, kapajuće trake (samo za jagodu, povrće i cveće), cevi, venturi cevi, venturi kompleti, dozatori đubriva, filteri, mrežni ulošci za filtere, disk ulošci za filtere, kapljači, zatvarači za kapljače, nosači polidripova, bužiri, zatezači, kopče, teflon trake, slavine, regulatori pritiska, vazdušni odušci, bušači cevi, manometri, ključevi za spojnice, fitinzi (niple, mufovi, kolena, laktovi, reduciri, razdelnici, holenderi, spojnice, šelne, gumice, zatvarači, završni elementi, starteri, ventili, obujmice, priključci, izvodi, produžeci);
4) sistemi za navodnjavanje veštačkom kišom: pivot sistemi, vodeni topovi, tifoni i rasprskivači
5) pokrivka za akumulaciju
6) cisterne za prevoz vode za navodnjavanje